Yên Bái tổng kết Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp học giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học mới