Mù Cang Chải khởi công công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Khao Mang