Yên Bái thích ứng an toàn trong điều trị F0 tại nhà