Trạm Tấu quyết tâm không để dịch Covid-19 vào nhà trường