Yên Bình triển khai cấp tốc, triệt để các biện pháp chống dịch Covid-19