Yên Bái dự họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch bệnh COVID-19