Yên Bái chung sức, đồng lòng chống "giặc" COVID-19