Yên Bái: Cụ bà 74 tuổi ủng hộ 20 triệu đồng phòng, chống COVID-19