Tuổi trẻ Yên Bái chung tay phòng chống dịch COVID-19