Yên Bái nghiêm túc thực hiện các chốt kiểm dịch y tế