Xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải) tập trung dập dịch tả lợn châu Phi