Cấp bách các giải pháp kiểm soát, khống chế dịch tả lợn châu Phi