Người dân Yên Bái không quay lưng với thịt lợn an toàn