Khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ" tại Mù Cang Chải