Yên Bái 120 năm xây dựng và phát triển - Ghi nhận những chuyển biến