Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII: Phấn đấu xây dựng Trấn Yên thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu