Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX: 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm