Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc