Yên Bái: Hội nghị đầu tiên ứng dụng mô hình "phòng họp không giấy”