Phát biểu hưởng ứng nội dung phát động thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X