Phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X