Tổng duyệt chương trình, nội dung Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X- năm 2020