Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2019