Yên Bái: Tạo điều kiện cấp đổi biển số cho người dân và doanh nghiệp