Yên Bái: Xử lý gần 6.630 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ