Đá dăm rơi xuống đường gây mất ATGT ở Thượng Bằng La