Xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình: Những bước đi vững chắc