Xây dựng Đề án đưa huyện Trấn Yên cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2020