Công bố Quyết định xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới