Yên Bình tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới