Xã Tân Đồng (Trấn Yên) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới