Hoàn thành 70 % dự án mở rộng nhà máy xi măng 300 ngàn tấn