Bộ Y tế ra mắt MV "Vững tin Việt Nam" tuyên truyền chống dịch Covid-19