Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm việc với SODI về Dự án quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc Tày, Mông