Văn Yên phát động phong trào phụ nữ chung tay vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp