Thành phố Yên Bái trên những “không gian đáng sống”