Trấn Yên: Hiệu quả Dự án Quản lý cộng đồng và nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày, Mông