Báo Yên Bái: Nhiều hoạt động thiết thực giúp xã khó khăn An Phú