Yên Bái: Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động