Yên Bái: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân