Tặng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái