Yên Bình giúp người nghèo, người có công với cách mạng “an cư”