Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với Tập đoàn Hòa Bình Minh về Dự án sản xuất gạch ốp lát