Văn Yên hoàn thành pháp lệnh thu ngân sách tỉnh giao