Trạm Tấu chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc