Lục Yên: 320 hộ thoát nghèo từ vay vốn chính sách xã hội