Yên Bái duy trì chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu cuối năm