Công ty Xăng dầu Yên Bái thực hiện mô hình “An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh’’