Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á