Hội Nông dân Yên Bái: Hoàn thành xuất sắc 10/10 chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy